27 april 2018 Nieuwsbrief wk1817  

   Beste Lezer,

Zo klein, maar o zo belangrijk is dat kleine orgaantje in je hals. Onvoorstelbaar wat dat allemaal regelt in ons lichaam. En als het niet meer goed func­tio­neert? Vele onverklaarbare, niet meetbare en on­be­gre­pen klachten zijn dan het resultaat. En Het Hashimoto protocol de re­gu­lie­re gezondheidszorg heeft nog lang niet alle antwoorden op die klachten.
Apotheker Izabella Wentz o­ver­kwam het allemaal: die vele on­ver­klaar­ba­re, niet meetbare en on­be­gre­pen klachten. Een zoek­tocht, het opzeggen van haar baan, enkele boeken, maar bo­ven­al haar gezondheid en die van duizenden andere patiënten waren het gevolg.
Tien jaar lang had ze de symptomen van de schild­klier­ziek­te Hashimoto. Pas nadat ze zelf op on­der­zoek uitging, haar farmacologische kennis ging gebruiken voor haar klachten en haar gezondheid niet meer afhankelijk liet zijn van reguliere artsen, ging er een wereld voor haar open.
Dit schrijft ze over haar zoektocht: “De schildklier maakt deel uit van een ingewikkeld li­chaams­sys­teem en staat beslist niet op zichzelf. Vaak vertonen patiënten met de ziekte van Hashimoto meerdere systemische symptomen naast typische hy­po­thy­re­oï­die­symp­to­men.
Het lichaam komt vast te zitten in een chronische toestand van overbelasting van het im­muun­sys­teem, afwijkingen in de bij­nier­hor­mo­nen, dys­bac­te­rio­se, gebrekkige spijsvertering, gebrekkige ont­gif­ting, ontsteking en afwijkingen in de afgifte van schild­klier­hor­mo­nen. Dit is een vicieuze cirkel die steeds meer symptomen zal veroorzaken tot een externe factor tussenbeide komt en de cirkel doorbreekt.
Helaas zal gewoon een synthetisch schild­klier­me­di­cijn als levothyroxine toedienen bij de meeste has­hi­mo­to-patiënten geen volledig herstel op­le­ve­ren.
Ook kan hierdoor de onderliggende ontsteking ge­mas­keerd worden die de verstoring van het im­muun­sys­teem in stand houdt, waardoor andere chronische aandoeningen kunnen ontstaan.”

Ze beschrijft ook hoe er veel ellende voorkomen kan worden: “Het is niet ongebruikelijk dat pa­tiën­ten wordt verteld dat ze depressief, gestrest of ang­stig zijn, en antidepressiva of kalmerende middelen krijgen zonder dat er ooit aan de schildklierfunctie wordt gedacht.
Sommige patiënten hebben zelfs ten onrechte als diagnose bipolaire stoornis of schizofrenie gekregen (en werden opgenomen), terwijl ze eigenlijk aan schildklierstoornissen leden.
Wat ook veel voorkomt is dat goed bedoelende artsen mensen op schildklierziekte testen, maar dat de testen een normale uitslag opleveren. Dit gebeurt omdat de arts in veel gevallen geen uitgebreide testen doet of ze niet juist beoordeelt.”

Veel schildklierpatiënten die het bovenstaande lezen zullen die bevinding helaas moeten beamen. I­za­bel­la vindt de oplossing voor haarzelf en voor haar in­mid­dels duizenden patiënten in o.a. schone voeding en een bewustere leefstijl.
Volgens haar laboratoriumonderzoeken zijn de vele chemicaliën in onze voeding, drinken en leef­om­ge­ving voor een heel groot deel debet aan de schild­klier­stoor­nis­sen van miljoenen mensen.
Izabella denkt in protocollen, wat haar uitleg over het herstel - want daar gaat het boek voornamelijk over - heel overzichtelijk en begrijpelijk maakt.

Deze nieuwsbrief is te kort om er nog meer over te vertellen. Lees de eerste 55 bladzijden (het gehele 1e hoofdstuk) en er gaat ook een wereld voor je open.
Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi voorjaarsweekend, alle gezondheid en mooie leer- en leesmomenten toe.

Het Hashimoto protocol Een van de snelst toe­ne­men­de auto-im­muun­ziek­ten in het land is de ziekte van Hashimoto, een schild­klier­ziek­te. Vol­gens voor­zich­ti­ge schat­tin­gen wordt een op de vijf vrouwen op enig moment in hun leven door de ziekte van Hashi­mo­to of een andere au­to­im­muun­ziek­te getroffen.
En veel mensen die lijden onder de dagelijkse symp­to­men van deze slopende ziekte - waaronder chro­ni­sche hoest, zure reflux, het prik­kel­ba­re­darm­syn­droom, allergieën, aanhoudende pijn, haaruitval, wazig den­ken en vergeetachtigheid
- weten vaak niet eens dat ze de ziekte hebben.
Zelfs met een juiste diag­no­se wordt de ziekte van Has­hi­mo­to over het al­ge­meen door de re­gu­lie­re geneeskunde be­han­deld met ineffectieve, syn­the­ti­sche hormonen en worden de auto-im­muun ge­vol­gen van de ziekte ge­ne­geerd. Voor allen die met de ziek­te worstelen is dit een gro­ve fout die verstrekkende gevolgen voor hun leven heeft. Er is een betere ma­nier.

In dit boek vind je o.a.: Een uitgebreid protocol,
waarmee je je schildklier zelf enorm kunt ver­be­te­ren.
Informatie over de ver­schil­len­de soorten schild­klier­me­di­cij­nen.
Hoe kies je de juiste?
Een duidelijk actieplan om met succes een infectie en de oorzaak ervan vast te stellen en te verwijderen.
Een aanpak die niet berust op farmaceutische mid­de­len, maar een oplossing die is opgebouwd rond be­han­de­lin­gen uit de na­tuur­ge­nees­kun­de.

Wederom een topboek!
Fodmap-arm koken Jij bent de placebo De evolutie van een kind I'M Lijfboek
Het FODMAP-arme dieet wordt steeds meer erkend als doeltreffende aanpak voor spijs­ver­te­rings­pro­ble­men zoals het prik­kel­ba­re­darm­syn­droom (PDS). Jij bent de placebo com­bi­neert de nieuwste research in neu­ro­we­ten­schap, bio­lo­gie, psychologie, hypnose, ge­con­di­tio­neerd gedrag en kwan­tum­fy­si­ca. Aan de hand van veel­ge­stel­de vragen schetst de auteur de ei­gen­aar­dig­he­den en het nut van de ont­wik­ke­lings­fa­ses van het kind, van de bevruchting tot aan de volwassenheid. Een leuk, praktisch en vooral mooi handboek voor alle vrouwen vanaf veertig! - Met heel veel informatie over onderwerpen die nú belangrijk voor je zijn.
Vegan met maximaal 7 ingrediënten Ongeziene wezens Goed eten Boek op verzoek
Rita Serano’s grootste in­spi­ra­tie voor haar re­cep­ten zijn sei­zoens­ge­bon­den en biologische producten. Haar stijl van koken gaat o.a. over smaak. Een boek dat niet alleen heel veel mysteries oplost, maar waarin Monique van der Klooster ook haar ken­nis deelt over een voor velen tot nu toe, on­be­ken­de wereld. Goed eten draait om de vraag welke rol con­su­men­ten, overheden en markt­par­tij­en kunnen spelen in de productie van smaak­vol­ler en ethisch ver­ant­woord voedsel. Binnen 1 dag voegen we ze toe op onze site. Mail ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
JE BENT JE EGO NIET Het absolute perspectief 12 regels voor het leven De genezende kracht van meditatie
Dit boek is geschreven om je een heldere uitleg te geven over je ego en je hogere zelf. Ook vind je in dit boek een praktische aanpak om je bewustzijn te verhogen. Inspirerend voor de lezers die op zoek zijn naar een grote verandering in hun leven en een bestaan zon­der innerlijke verkramping. Op humoristische, ver­ras­sen­de en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons o.a. welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oor­de­len te wachten staat. Mediteren met mandala’s geeft je toegang tot ver­bor­gen in­ner­lij­ke bronnen van vitaliteit die je helpen om de eenheid en het e­ven­wicht in je lichaam te her­stel­len.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl


 
 

Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur.
- Hippocrates
Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.